ارتباط خوب میان تیم

با یکدیگر به خوبی ارتباط برقرار می‌کنند افراد یک تیم موفق به شکلی باز و شفاف با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، تفکرات، عقاید و ایده‌های خود را با سایر اعضای گروه به اشتراک گذاشته و در عین حال به صحبت‌های یکدیگر توجه می‌کنند. وجود ارتباطات مناسب برای تداوم پیشرفت و همکاری موثر برای پیشبرد کارها، ضروری است. ارتباطات ضعیف منجر به سوء تفاهم خواهد شد که این موضوع، به وجود آمدن تعارض و نقص در کارها را به همراه خواهد داشت.
 

چاپ   ایمیل