بهترین سیاست در کار تیمی

صداقت بهترین سیاست است

صداقت و شفافیت همواره پیش‌زمینه‌هایی برای اعتمادسازی هستند. مرتبا جلساتی را با تمام اعضای تیم برگزار کنید و راجع‌به پیشرفت‌ کارها با هم صحبت کنید. بهتر است با هم به ایجاد نمودارهایی جهت تعیین پیشرفت کار بپردازید. هر جزئیاتی که در روند پروژه‌ها به وجود آمده با تمام اعضای تیم مطرح کنید و برای حل مشکلاتِ هر چند کوچک با هم به بحث و گفتگو بپردازید.


چاپ   ایمیل