همفکری با اعضا تیم...

به تک تک اعضای تیم تان باید گوش کنید. کاری کنید در همفکری شرکت کنند. آنها را در بحث درگیر کنید. اجازه ندهید از اظهار ایده شان ترسی داشته باشند.
تشویق شان کنید تا فعالیت کنند. حتی اگر نظر و ایده جالبی مطرح نکردند، مشارکت شان را قدردانی کنید و از آنها بخواهید هربار ایده های بهتری ارائه کنند.
 

چاپ   ایمیل