خصوصیات و ویژگی‌های اعضای تیم

خصوصیات و ویژگی‌های اعضای تیم
ویژگی‌های فردی و خلقی افراد برای انجام کار گروهی مهم است چون برخی افراد طبیعتا میل به انجام همکاری با دیگران برای انجام کار تیمی ندارند و ترجیح می‌دهند شخصا کاری را انجام دهند. اما انجام بازی‌های تیمی یا قرار گرفتن در یک محیط کاری و انجام وظیفه یعنی انجام کار تیمی، چون وقتی یکی از اعضای تیم وظیفه خود را در تیم به درستی انجام ندهد قطعا کار کل تیم با مشکل مواجه می‌شود.
در کار تیمی هر فرد ویژگی دارد که در پست‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
 
 

چاپ   ایمیل