گواهینامه ها

گواهینامه های صادر شده از سوی گروه طراحان ایده پرداز کاسپین در 2 سطح می باشد

گواهینامه سطح 1:
در صورتی که فراگیران در دوره هایی شرکت کنند که دارای آزمون باشد، پس از شرکت در آزمون و کسب نمره قبولی، از سوی گروه طراحان ایده پرداز کاسپین گواهینامه آموزی سطح یک صادر خواهد شد
که فراگیران ظرف 7 روز پس از پایان کلاس و اعلام نتیجه می توانند آن را دریافت نمایند.

گواهینامه سطح 2:
چنانچه فراگیران در دوره هایی (حضوری یا غیر حضوری) شرکت کننده که شامل آزمون نباشند، گواهینامه سطح دو برای آنها صادر خواهد شد که ظرف هفت روز پس از پایان کلاس می توانند آن را دریافت نمایند.

سطح 2

سطح 2


سطح 1

سطح 1

گزارش آماری

0

نفر ساعت آموزش داده شده

0

گواهینامه های صادر شده

0

کارگاه و همایش برگزار شده

0

کلاس برگزار شده